Bestuurlijk aanbesteden Scherpenzeel

Per 1 januari 2015 hebben gemeenten nieuwe taken gekregen op het gebied van zorg en ondersteuning. Zorg voor jeugd, zorg voor ouderen en mensen met een chronische of verstandelijke beperking en zorg voor mensen die door een beperking een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Voor de taken Maatwerkbegeleiding en Beschermd Werk, maakt de gemeente per 01-01-2017 nieuwe afspraken met aanbieders. Dit gebeurt wederom via een traject dat Bestuurlijk Aanbesteden wordt genoemd waarbij in gezamenlijke afstemming met zorgaanbieders dienstverlening wordt gecontracteerd.

Op dit moment lopen binnen de gemeente Scherpenzeel de betreffende trajecten met betrekking tot Bestuurlijk Aanbesteden:

Via de onderstaande links komt u bij de verschillende offerteprocessen voor deze gemeente. Om gebruik te kunnen maken van de rechtstreekse link dient u eerst ingelogd te zijn met uw eigen account op aanbestedingskalender.nl. Ga naar www.aanbestedingskalender.nl, daarna tabblad ‘inschrijven’ en log in met uw eigen username en wachtwoord. Indien u deze nog niet heeft kunt u zich op deze pagina ook registeren. Nadat u bent ingelogd kunt u onderstaande rechtstreekse links gebruiken op bij het desbetreffende offerteproces uit te komen.

Voor deelname aan het offerteproces Maatwerk Begeleiding 2017 klik hier

Voor deelname aan het offerteproces Beschermd Werken 2017 klik hier

Hieronder vindt u informatie over het aanbestedingsproces, namelijk:

1. De overeenkomsten die worden voorbereid

2. De wijze waarop de overeenkomsten worden voorbereid

3. De wijze waarop u uw interesse kenbaar kunt maken in het leveren van zorg in de gemeente

4. Hoe u deze overeenkomsten met de gemeente kunt sluiten

1. De overeenkomsten

Door middel van de Bestuurlijke Aanbesteding worden gezamenlijk met de aanbieders de overeenkomsten voorbereid.

– Netwerkovereenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de gemeente en elke aanbieder die zorg wil gaan leveren in de gemeente Scherpenzeel. Deze overeenkomst bevat de eisen die gesteld worden aan zorgaanbieders en bevat afspraken over de samenwerking met het oog op communicatie, innovatie en ontwikkeling van de zorg. De Netwerkovereenkomst heeft een looptijd van 4 tot 8 jaar. Gedurende de looptijd kunnen nieuwe aanbieders zich aanmelden en – indien zij aan de eisen uit de overeenkomst voldoen – toetreden tot de Netwerkovereenkomst.

Onder de werking van de Netwerkovereenkomst worden vervolgens diverse Resultaatovereenkomsten afgesloten. Deze Resultaatovereenkomsten worden gesloten tussen de gemeente en de aanbieders die deze zorg in de gemeente willen leveren.

– Resultaatovereenkomst begeleiding – nieuwe cliënten

Alleen partijen die de Netwerkovereenkomst met de gemeente zijn aangegaan, kunnen ook een Resultaatovereenkomst sluiten. De Resultaatovereenkomsten bevatten de randvoorwaarden (inhoud, prijs, kwaliteit, etc.) behorend bij een specifieke voorziening. De Resultaatovereenkomsten kennen geen afname-garantie omdat de keuze van de cliënt centraal staat. Op het moment dat een cliënt toegang heeft tot een voorziening en kiest voor een aanbieder, verstrekt de gemeente onder de Resultaatovereenkomst een opdracht aan de betreffende aanbieder.

 – Side Letters

Een aanbieder die een Resultaatovereenkomst sluit, dient ook met de gemeente overeenstemming te bereiken over een Side Letter. Deze Side Letter bevat aanbieder-specifieke afspraken over de prijs en eventuele andere afspraken die aanbieder en gemeente maken. In de overlegtafels is de systematiek van de side letters toegelicht. Tijdens gesprekken tussen de gemeente en individuele aanbieders worden deze verder vorm gegeven.

2. De voorbereiding van de Netwerkovereenkomst en de Resultaatovereenkomsten

Fysiek overleg

Het is voor de gemeente niet altijd mogelijk om met alle geïnteresseerde aanbieders tegelijk aan tafel te gaan. Indien er veel geïnteresseerde aanbieders zijn, maakt de gemeente een representatieve selectie uit de aanbieders met wie het fysiek overleg zal worden gevoerd.

Digitaal overleg

Alle relevante documenten, conceptovereenkomsten die partijen bespreken en alle verslagen van deze besprekingen kunt u vinden in de ABK portal. Tijdens de periode van overlegtafels kunt u reageren op deze documenten door middel van het stellen van vragen, maken van opmerkingen, doen van suggesties, etc. via de berichtenmodule van ABK. In het volgende concept en bijbehorende toelichting/nota van inlichtingen kunt u daarna lezen wat met uw opmerkingen is gedaan.

Zoals aangegeven worden de Side Letters in een gesprek tussen gemeente en de individuele aanbieders voorbereid.

3. Hoe kunt u uw interesse kenbaar maken in het leveren van zorg in de gemeente?

Belangrijk is dat alle geïnteresseerde aanbieders na bekendmaking door de gemeente van de Bestuurlijke Aanbesteding, hun interesse voor deelname aan de overlegtafels kenbaar maken. De gemeente kan daarna elke aangemelde aanbieder meenemen in de voorbereidingen. Aanbieders kunnen hun interesse kenbaar door het invullen en insturen van het interesseformulier dat na aankondiging van de Bestuurlijke Aanbesteding op de website beschikbaar wordt gesteld.

4. Hoe kunt u deze overeenkomsten sluiten met de gemeente?

U kunt uw interesse voor het leveren van zorg aan inwoners in de gemeente bij de gemeente kenbaar maken door het indienen van een offerte. Bij een correct ingediende offerte wordt u door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek over de specifieke voorwaarden die tussen de gemeente en u gaan gelden. De overeengekomen afspraken worden vastgelegd in de Side Letter.

5. Deelname

Voor deelname aan het offerteproces dient u via ABK de gemeente de volgende 6 items toe te zenden:

In kluis 0:

1. Eigen verklaring – Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

2. Offerteaanvraag – offerte via Excelsjabloon, let op er zijn meerdere tabbladen!

3. Akkoordverklaring Aanbesteding – getekende akkoordverklaring bestuurlijk aanbesteden.

4. Formulier contactgegevens.

5. Uittrekstel Kamer van Koophandel – niet ouder dan 6 maanden, waaruit de tekeningsbevoegdheid blijkt.

6. Kwaliteitsborgingscertificaat of gelijkwaardig bewijs of certificaat.

Door indiening van deze documenten verzoekt u om toegang tot de Netwerkovereenkomst en de Resultaatovereenkomst. De offerte is de basis voor onderhandelingen over de te sluiten Side Letter.